آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تفتیش عقاید

 

ليلا برايت مى‏گويد:

تفتيش عقايد در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)