آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

روشنائی آتش

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب روشنائي آتش بيند، چنانكه بدان روشنائي راه توان رفت، دليل كند كه زاهدي يابد. اگر روشنائي را ايستاده بيند، دليل كند كه سبب دولت او همانجا بود. اگر اخگر افروخته ديد، دليل كند كه در آن ديار رايت سلطان پديد آيد. اگر در خانه خود اخگر ديد، چنانكه از نور آن خانه روشن بود، دليل كند كه كارش بالا رود و دولتش زياد شود. اگر بيند كه آن اخگر را كشت، دليل كه درخاندان او خصومت و داوري بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)