آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خطبه خواندن

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند بر سر منبر خطبه ميخواند و اهل خطابت است، دليل كه عز و بزگي يابد. اگر اهل خطابت نباشد، دليل كه چون به سفر رود درنگ بسياركند و بيم خطر بود، اگر توانگر بود، بيم كه درويش شود، اگر جاهل است، بيم كه درميان مردم خوار شود و در زبان مردم افتد به بدي. اگر بيند ديني خطبه ميخواند، دليل كه مسلمان شود يا بميرد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند با پادشاهي خطبه مي خواند اگر آن پادشاه مصلح بود، دليل كه عدل و داد كند، اگر مفسد بود، دليل كه تائب شود. اگر بيند كه زني بر منبر همي خواند و مردمان را پند همي داد، دليل شوهرِ زن رسوا شود. جابر مغربي گويد: اگر كسي بيند درميان خطبه ترويج همي خواند، دليل كه از او خير و صلاح پديد آيد و با همه احسان كند و كارها به مصلحت كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)