آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بشقاب پرنده

 

مولف گويد:

ديدن بشقاب پرنده در خواب دليل بر ورود افراد ناشناس به آن محل مي باشد.

اگر بشقاب پرنده نوراني بود دليل بر متدين بودن آن اشخاص است.

اگر افراد داخل بشقاب پرنده زن بودند . دليل بر ورود افراد ناشناس زن و اگر مرد بودند دليل بر ورود افراد ناشناس مرد.

چون خواستگار براي دختر افرادي ناشناس معرفي مي شود اگر دختري خواب ببيند بشقاب پرنده به سوي خانه آنها آمد ودر آنجا پياده شدند دليل برآمدن خواستگار براي اوست.

اگر افراد داخل بشقاب پرنده با خشم به مردم نگاه کردند دليل بر بلاي بزرگ است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)