آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نام گردانیدن

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن نام گردانيدن، اگر از نام اول بهتر بود، چون محمد و احمد و سعيد و صالح و آن چه بدين ها ماند، دليل خير بود. اگر از نام او بدتر بود، دليل فساد است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: نام نيكو با كُنْيَت شنيدن در خواب چون ابوالخير و ابوالفضل و ابوسعيد و مانند اين، دليل خير و صلاح بود و آن چه به خلاف اين ها است، مانند ابوجهل و ابولهب به خواب ديدن و شنيدن، دليل شر و فساد است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)