آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ز >

زرده تخم مرغ

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

زرده تخم مرغ : هدیه

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)