آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آسایش و نعمت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد در آسايش و نعمت به سر مي بريد ، نشانة لان است كه به كارهاي مخاطره آميز ولي دوست داشتني دست خواهيد زد و با مردي شاد و مرفه همنشين خواهيد شد.

2ـ ديدن خواب رفاه و ثروت براي زنان ، نشانة آن است كه به لذتهاي فريبنده و ناپايدار دست خواهند يافت ، اين خواب هشداري است براي زنان تا به جستجوي عشقي حقيقي در زندگي خود باشند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)