آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ل >

لباس عزاداری

 

1ـ اگر خواب ببينيد لباس سوگواري بر تن كرده ايد ، علامت آن است كه بد اقبالي به شما رو خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران لباس عزاداري بر تن كرده اند ، علامت آن است كه دوستانتان مضطرب و پريشان خواهند شد و شما نيز از موقعيت دوستان خود اندوهگين خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)