آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف چ >

چیدن علف هرز

 

1ـ اگر خواب ببينيد علفهاي هرز را مي چينيد ، علامت آن است كه در به پايان رساندن كاري كه براي شما امتيازي در بر دارد با مشكل روبرو مي شويد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران مشغول چيدن علفهاي هرز هستند ، علامت آن است كه دشمنان طرحهاي شما را نابود خواهند ساخت . 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)