آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مراسم نامزدی

 

اگر زني صحنه هاي نامزدي خود را به خواب ببيند ، علامت آن است كه بزودي به كاري مشغول خواهد شد كه برايش امتيازات اجتماعي به ارمغان خواهد آورد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)