آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

افتادن در آب

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه در آب بيفتاد، دليل كند كه در رنج و غم گرفتار شود

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

در آب افتادن : رنج

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

اگر درون آب روان و خروشان غوطه ور مي خورديد با زور مندي دست و پنجه نرم مي کنيد که احتمالا زياني به شما نمي رساند ولي تمام نيرويتان را صرف مي کند و مي گيرد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)