آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

داخل آب رفتن

 

حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه به آب اندر همي رفت و اندر آن وقت، تن او قوي بود، خاصه كاري اندر آنكار ظاهر گردد و اگر بيند كه در آب صافي رفت و تن او پوشيده بود، دليل بر قوت دين بود وتوكل كردن بر ايزد تعالي و استقامت كار وي

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)