آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

استخراج معدن

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن استخراج معدن در خواب، بدين معنا است كه شما از آينده واهمه داريد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب خود را مشغول استخراج مواد معدنى ديديد، معنايش آن است كه دشمن در تلاش است تا سوابق بد شما را بر ملا سازد و به شهرت شما صدمه وارد كند.
 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)