آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

انسان نخستین

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

مشاهده‏ى انسان‏هاى اوليه در خواب، نشانه‏ى مخالفت اطرافيان با شما است. اگر در خواب خود را هم چون انسان‏هاى نخستين در غار ببينيد، به اين معنا است كه در رسيدن به اهداف خود موفق نمى‏شويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)