آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بچه شیر خوار

 

ليلا برايت مى‏گويد:

مشاهده‏ى بچه‏ى شيرخوار، نشانه‏ى آن است كه هميشه موفق مى‏شويد. اگر خواب ببينيد كه بچه‏اى تازه متولد شده، به اين معنا است كه فرصتى دوباره به دست مى‏آوريد. اگر بچه‏اى را در حال شير خوردن ببينيد، نشان دهنده‏ى آينده‏اى خوب و آرام است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)