آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

برج ساختمانی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه از برج بالا مى‏رويد، بيانگر رسيدن به آرزوهايتان است. اگر خواب ببينيد كه از برج پايين مى‏آييد و ناگهان برج ويران مى‏گردد، بيانگر غم و اندوه است. اگر فرد نيازمندى خواب ببيند كه از برج ديده‏بانى بالا مى‏رود، بيانگر بهبودى در امور مالى است و اگر زنى چنين خوابى ببيند، نشانه‏ى آن است كه براى موفقيت در كارها بايد غرور خود را كنار بگذارد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)