آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تمام شدن کار

 

محمدبن سيرين گويد: هر كه در خواب ديد كه كارهاي دنيائي او تمام گشت و كامكار شد، دليل كه احوالش متغير شود. و هر كه بيند كارش تمام شد، دليل بر تغيير حال او است و هم بيم بود كه عمرش سير گردد و هم بيدادگر است كه از او انتقام كشند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)