آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تیر چراغ برق

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن تير چراغ برق در خواب، نشانه‏ى آن است كه مسؤوليت مهمى را بر عهده‏ى شما گذاشته‏اند.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب خود را روى تير چراغ برق ببينيد، به اين معنا است كه بايد دقت بيشترى كنيد تا به دام دشمنان نيافتيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)