آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

انداختن مردم

 

محمد بن سيرين گويد:

اگر كسي بيند كه كسي را بينداخت، دليل كه بر خصم چيره شود. اگر بيند كه كسي او را بينداخت، دليل كه خصم بر وي چيره گردد. اگر بيند كه بر كسي سنگ انداخت، دليل كند كه سخن سخت به كسي گويد و بعضي از معبران گفته اند كه، دليل آن كه او را به زنا يا به گناهي متهم گردانند. اگر كسي بيند كه سفال انداخت هم سخن درشت بود كه به كسي گويد و معبران گويند: اگر بيند كسي شكر يا بادام بر او بينداخت، اگر آن كس معروف بود، دليل كند از او بدان مقدار عطا يابد. اگر مجهول بود بدان مقدار كه انداخت مصيبت و عزا يابد. اگر كسي بيند اين خوردني ها كه گفتيم سوي چهارپايان انداخت، دليل كه مال خويش بر جاهلان هزينه كند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)