آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

ایستگاه قطار

 

لوک اویتنهاو مي گويد :

ایستگاه قطار : مسافرت کوتاه
تماشای ایستگاه قطاراز دور : یک مهمان ناخوانده

 

ليلا برايت مى‏گويد:

مشاهده ايستگاه راه آهن در خواب، نشانه‏ى تغيير و تحولات جديد و خوشايند در زندگى است. اگر در خواب ببينيد كه در راه آهن قدم مى‏زنيد، به اين معنا است كه هديه‏اى دريافت مى‏كنيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)