آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پیغام رساندن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد براي كسي پيغام مي بريد ، علامت آن است كه معاشراني خوب خواهيد داشت و در محيطي دور از اختلاف زندگي خواهيد كرد .

2ـ اگر زني خواب ببيند براي كسي پيغام مي فرستد ، نشانة آن است كه در اثر بي توجهي به خواسته هاي نامزد خود ، او را از دست مي دهد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)