آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تور لباس عروس

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن تور لباس عروس در خواب ، نشانة آن است كه در زندگي خود تغيير و تحولي ايجاد خواهيد كرد كه باعث شادماني اعضاي خانوادة شما خواهد شد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند تور لباس عروسي را بر صورت خود انداخته است ، نشانة آن است كه به كاري مشغول خواهد شد كه برايش منفعتي فراوان به همراه مي آورد . اما اگر خواب ببيند تور لباس عروسي از روي صورتش كنار مي رود يا بر زمين مي افتد ، نشانة آن است كه متحمل رنج و اندوه خواهد گشت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)