آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نشان خانوادگی

 

ديدن نشان خانوادگي در خواب علامت آن است كه هرگز مقام و عنواني به چنگ نمي آوريد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)