آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مرد یا زن مسن

 

ديدن مرد يا زن مسن در خواب ، علامت آن است كه اگر خونسردي و آرامش روحي خود را حفظ نكنيد ، دچار نگرانيها و پريشاني بسيار خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)