آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ف >

فرورفتن در آب

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

تعبیر كنندكان خواب غوطه خوردن و فرورفتن در آب را به بنج وجه تعبیر می كنند:

1. یقین

2. قوت

3. کارصعب و دشوار

4. همدم و هم صحبت کسی شدن (نديمي)

5. در خدمت مقام مهم شهر بودن

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)