آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

اراذل و اوباش

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن اراذل و اوباش در خواب: نشانگر آن است كه به شما زيانى خواهد رسيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)