آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کرام الکاتبین

 

بدان که کرام الکاتبین فرشتگانند که بر مردمان مکلفند و کردار نیک وبد مردمان بنویسند

ابن سیرین گوید :

اگر یکی از کرام الکاتبین را در خواب بیند دلیل که از اهل صلاح بود صلاح دو جهان یابد و اگر از اهل فساد بود رنج و غم و اندوه بدو رسد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)