آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بازی چشم بندی

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه با ديگران مشغول بازى چشم‏بندى هستيد، به اين معنا است كه در كارى شركت مى‏كنيد كه احتمالا به شما ضرر مى‏رساند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)