آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پابندانی کردن

 

محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب ديد كه كسي را پابنداني كرد، دليل كه در كار آن كس مقيم و پايدار است و از او جدا نگردد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: پابنداني كردن درخواب بر سه وجه است. اول: مقيم شدن آن كس كه پابنداني او كرد.دوم: عنايت كردن با وي. سوم: خير منفعت بدو رسد. اگر بيند از پابندان كسي بيرون آمد، تاويلش به خلاف اين است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)