آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

به خطر افتادن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد ديگران زندگى شما را به خطر مى‏اندازند، بيانگر آن است كه دشمنان شما را فريب مى‏دهند و بايد بيشتر مراقب خودتان باشيد و اگر در خواب مشاهده كرديد كه زندگى ديگران را به خطر مى‏اندازيد، به اين معنا است كه از راه نادرستى ثروت فراوان به دست مى‏آوريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)