آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تغذیه حیوانات

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه به حيوانات غذا مى‏دهيد، نشانه‏ى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏گردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)