آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خداحافظی کردن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

خداحافظی کردن : سرخوردگی

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)