آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پل عابر پیاده

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد از روي پلي كه بر رودخانة زلالي زده اند ، عبور مي كنيد ، علامت آن است كه كاري لذت بخش و پرمنفعت به دست مي آوريد . اما اگر آب رودخانه گل آلود باشد ، نشانة زيان و پريشاني موقتي است .

2ـ اگر زني خواب ببيند از روي پلي كه بر رودخانة زلالي زده اند عبور مي كند ، نشانة آن است كه با همسري كه اخلاقي معتدل دارد ازدواج خواهد كرد . ولي اگر آب رودخانه گل آلود باشد ، با همسري عصباني ازدواج مي كند.

3ـ اگر زني خواب ببيند از روي پلي ، در آب پاكيزه رودهانه مي افتد ، علامت آن است كه دوران بيوه بودن او با ازدواجي به پايان مي رسد . اما اگر آب زلال و پاكيزه نباشد ، نشانة آينده اي تاريك خواهد بود .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)