آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گریختن

 

محمدبن سيرين گويد:

گريختن درخواب. دليل رستگاري است و بعضي گويند، دليل كه بر دشمن ظفر يابد، زيرا كه موسي درخواب ديد به فرعون مي گريخت بعد، از شر فرعون رستگاري يافت و بر وي ظفر يافت.

 

جابرمغربي گويد:

اگر ديد مردان از زنان مي گريختند، دليل كه بيننده را از بزرگي ترس بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

گريختن در خواب اگر بدون فرياد و زارى باشد، دليل شادى و سرور است.

اگر با زارى همراه باشد نشانگر مصيبت است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)