آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تراشیدن موی سر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد موي سرتان را از ته تراشيده ايد ، نشانة آن است كه افراد بيگانه با رفتاري چاپلوسانه شما را آزاد خواهند داد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)