آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

روغنهای سوختنی

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن روغن کتان و روغنی که تعلق به سوختن دارد رنج اندکی به وی رسد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)