آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

به فرزندی گرفتن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

به فرزندی گرفتن

شمارا به فرزندی بگیرند : سرشکسته خواهید شد

کسی رابه فرزندی بگیرید : مسولیتهای تازه خواهید داشت

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)