آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ح >

حَمَلَةَ العَرش

 

آن فرشتگان که عرش را به امر ایزد تبارک و تعالی برداشته اند واگر ایشان را خواب بیند دلیل که با پادشاه بزرگوار پیوندد و ازاو انصاف یابد

کرمانی گوید :

با اهل دین وی را پیوستگی بود و طاعت و حج و خیرات کند واگر بیند که فرشتگان او را بنواختند دلیل که عجل وی نزدیک آمده باشد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)