آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

راه رفتن در خواب

 

اگر خواب ببينيد از كساني هستيد كه در خواب راه مي رويد ، نشانة آن است كه نادانسته با نقشه هايي موافقت مي كنيد ، كه از اضطراب و بدبختي چيزي برايتان به ارمغان نمي آورد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)