آدرس  »موضوعي انتخاب نشده«

آموزش تعبیر خواب

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

حاكم از انس بن مالك روايت نموده است كه

پيامبر(ص) فرمود :

«ان الرؤيا تقع علي ما تعبر ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظره متي يضعها فاذا رأي احدكم رؤيا فلا يحدث بها الا ناصحاً او عالماً »

يعني

(خواب آنگونه كه تعبير مي شود ،اتفاق مي افتد و واقع شدن آن مانند كسي است كه پاي خود را برداشته است ومنتظر است تا ببيند كه چه وقت آن را روي زمين بگذارد.پس هر گاه يكي از شما خوابي راديد آن را به جز نزد عالم و يا ناصحي بازگو ننمايد )

 

 

ابوداود، ترمذي و ابن ماجه نيز از ابو رزين عقيلي روايت نموده اند كه

پيامبر (ص)فرمود :

«الرؤيا علي رجل طائر مالم تعبره فأذا عبرت وقعت.. .»

يعني

( خواب اگر تعبير نشود چونان پرنده اي پرواز مي كند و به وقوع نمي پيوندد اما اگر تعبير شود ،واقع مي شود.. .) .

 

 

ترمذي نيز از ابو هريره روايت نموده است كه

پيامبر فرموده است :

«اذا رأي احدكم الرؤيا الحسنة فليفسرها وليخبر بها واذا رأي الرؤيا القبيحة فلا يفسرها و لايخبر بها»

يعني

(اگر يكي از شما خواب خوبي را ديد آن را تعبير نموده ونزد ديگران با زگو نمايد و اگر خواب زشت و نا خوشايندي را ديد آن را تعبير نكند و نزد ديگران نيز بازگو ننمايد).

 

 

و نيز امام مسلم از ابو هريره روايت نموده است كه

پيامبرخدا(ص) فرمود:

«فان رأي احدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بهاالناس»

يعني

(اگريكي از شما خواب ناخوشايندي را ديد پس از خواب برخيزد ونماز بخواند و آن را براي كسي بازگو ننمايد).

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)