آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

از خجالت سرخ شدن

 

ليلا برايت مى‏گويد:

معنايش اين است كه عاشق شده‏ايد و جرئت بيان آن را نداريد. اگر شما در خواب سرخ شدن كس ديگرى را بينيد، نشانه‏ى آن است كه به خواستگاريتان مى‏آيند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)