آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

از دست دادن تعادل

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد ناگهان روي چيزي مي خوريد و تعادل خود را از دست مي دهيد ، نشانة آن است كه با بي دقتي وظايف خود را انجام خواهيد داد.

 

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران به گونه اي تعادل خود را از دست مي دهند ، نشانة آن است كه از بي دقتي و غفلت ديگران بهره مي گيريد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)