آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تقاضای پرداخت وام

 

اگر خواب ببينيد قبض تقاضاي پرداخت بدهي به دست شما مي رسد ، علامت آن است كه بايد مراقب كارهاي خود باشيد و تمايلات نادرست خود را اصلاح كنيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)