آدرس  حکایات >

دیدن اعضای بدن

 

روزی بانویی خدمت پیامبر خدا آمد و خیلی ناراحت بود گفت یا رسول الله خواب خیلی بدی دبدم پیامبر فرمودند خیر است انشا الله بگو . آن بانو گفت خیلی بد است یا رسول الله باز پیامبر فرمودند خیر است انشا الله بگو چه دیدی؟

او جواب داد : خواب دیدم گویا قطعه ای از گوشت بدن شما کنده شد و افتاد در دامن من . پیامبر فرمودند این خواب خوبی است انشا الله بزودی فاطمه فرزندی به دنیا می آورد و تو او را در آغوش خود می گیری .

مدتی نگذشته بود که آن خواب تعبیر شد و وقتی آن زن فرزند را در دامان خود گذاشت ناگهان به یاد خوابش افتاد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)