آدرس  آموزش تعبیر خواب >

حالات و زمان خواب

 

حالات وزمان خواب

 

چون طعام بر مغز اثر می گذارد وخواب فعلی از افعال مغز است پس خوردن طعام بر مغز اثر می گذارد هر چه غذا زود هضم تر با شد اندامها و مغز و روح در هنگام خواب آرامش می یابند چنین خوابی را خواب طبیعی گویند ولی اگر غذا زیاد وسنگین باشد اندامها ومغز آرامش ندارند و این خواب را غیر طبیعی گویند

دانیال نبی گوید :

خواب در اصل دو چیز است یکی آگاه کند بیننده را از حقیفت حال ودیگر آگاه کند از سر انجام کارها واینها بر چهار قسم است

1. خواب امر کننده

2. خواب بازدارنده

3. خواب پند دهنده

4. خواب بشارت دهنده

رسول خدا علیه السلام می فرماید :

خواب بر سه قسم است یک قسم از خدای تعالی است بشارت مومنان را در زندگی

قسم دوم  وسوسه شیطان است که انسان را اندوهگین گرداند وقسم سوم خوابهای آشفته ومختلف

امام صادق  علیه السلام  می فرماید

خواب بر سه قسم است اول خواب محکم  دوم خواب متشابه  سوم احلام واضغاث  واین خواب را چهار گروه از مردم می بینند

1. کسانی که طبعشان به فساد رفته باشد

2. مستان

3. کسانی که طعام غلیظ خورده باشند

4. کودکان نابالغ

کرمانی گوید :

خواب بر سه قسم است

1. بشارت باشد از طرف خداوند عزّوجل

2. آن بوّد که دیو وسوسه کند مردم را

3. آن بوّد که مردم با نفس خویش سخن گویند و از حوس آن در خواب بینند واگر آن خواب راست است فرشته ای از فرشتگان مقّرب و او از لوح محفوظ آن را به انسان نماید برای بشارت به چیزی که مردم کرده اند یا خواهند کرد تا بنده پناه برد به خدای عزّوجل تا شر آن خواب از وی دفع شود و خیر آن زود به او رسد

اگر کسی خوابی بیند وفراموش کند باید توبه کند که فراموش کردن خواب معصیت است

جابر گوید :

خواب بر دوقسم است یک قسم راست ویک قسم دروغ

خواب راست بر سه وجه است

اول تبشیر که خداوند فرشته ای را موکّل کرده است تا آنچه خواهد گذشت بر سر فرزند آدم از نیک و بد به او بنماید و آن فرشته را ملک الرّویا نامند و چون کسی را بشارت باید رسید اندر کارهای دنیا و آخرت از پند دادن مسلمانان وحجّت گرفتن از کافران در روز قیامت به آنها می نماید

دوم تحذير که خداوند همان فرشته را توفيق دهد تا بنده را از آن چيزهائي که وي را از اطاعت حق دور خواهند نمود وبه معصيت نزديک بر حذر دارد

سوم الهام که خداوند همان فرشته را گويد که به بندگان بنماياند که اطاعت بايد کنند ونيکوئي بايد نمايند از حج ونماز شب وصدقه دادن ودوري از گناهان ومعاصي بايد کردن وتوبه بايد نمودن

خواب دروغ بر سه وجه است

اول همّت بوّد يعني کسي در بيداري چيزي مي انديشد و در خواب همان را مي بيند و اين خواب را تعبير نباشد

دوم علّت بود که از بسياري رنج و درد اعضاء حاصل شود مانند اينکه در خواب ببيند که در برف ويخ گرفتار شده و چون بيدار شود بيند جامه از وي دور شده است ويا عکس اين موضوع

سوم خواب ديوان است يعني خوابهاي آشفته

ابن سيرين گويد :

از عجايب خواب يکي آن است که کسي در خواب خير و راحتي بيند يا شرّ وآفتي وبه عينه آن خير وشر به او رسد يا ممکن است به فرزند ويا برادرش برسد چنانکه کسي در خواب ديد ابوجهل مسلمان شد و آن خواب به فرزند ابوجهل رسيد

براي ديدن خوابهاي نيکو و پسنديده بايد با طهارت وبر پهلوي راست خوابيد وبه هنگام خواب خداوند را ياد کند وطعام بسيار نخورد زيرا بر مغز اثر مي گذارد وسبب ديدن خوابهاي آشفته مي گردد و همينطور نبايد گرسنه باشد

روايت است از سلمان : مردي اعرابي خدمت پيامبر عليه السلام  رسيد وعرض کرد يا رسول الله دوش چنين خوابي ديدم وخواب آشفته آغاز کرد رسول خدا فرمود ديشب چه خورده بودي عرض کرد خرماي پخته وبسيار خورده بودم ونيز مانده بود رسول خدا فرمود اين خواب را تعبير نيست

حضرت صادق عليه السلام مي فرمايد

بسيار خوابها است که بيننده را صعب وسهمگين نمايد و تاويلش به خلاف اين بود چنانکه غم و اندوه وترس وبيم در خواب شادي و خرّمي وامن وراحت بود وگريختن از بيم پادشاهان دليل که صاحب خواب در امان وزنهار حق تعالي بود

کرماني در باره خوابهاي درست گويد : خواب مسلمان بهتر وراست تر است از خواب کافر و خواب دانا بهتر است از جاهل وخواب صالح از فاسق وخواب پير از جوان وخواب جوان از کودک

حکايت کرده اند روزي مردي از ابن سيرين سوال کرد به خواب ديدم که بانگ نماز مي گفتم ابن سيرين گويد حج کني وهمان وقت مردي ديگر پيش وي آمد وگفت بانگ نماز مي گفتم ابن سيرين گفت تو را به دزدي متهم کنند شاگردان گفتند يا استاد اندر يک ساعت يکي را تعبير به حج کني و ديگري را متهم به دزدي در صورتي که هر دو خواب يکي بود گفت زيرا اندرون يکي را خير ديدم و بر آن ديگري سيماي بد

امام صادق عليه السلام  فرمايد :

خوابي را که به روز بيند حکم وتاويل آن در چند روز مي شود وخوابي را که در شب بيند تاويل آن شش ماه تا يک سال وشايد تا بيست سال چنانکه خواب يوسف عليه السلام بعد از بيست سال تعبير شد و باشد تا چهل سال چنانکه خواب رسول الله در کشتن امام حسين عليه السلام.

جابر گويد :

خواب شب قوي تر از خواب روز باشد و خوابي که اول شب ونيمه شب بيند درست نباشد و بهتر درست تر خوابها آن است که هنگام سحرگاه بيند به وقت صبح يا بعد از صبح

ابن سيرين گويد :

خواب اول شب تاويلش به چهل سال تمام گردد وخواب نيمه شب به پنج سال و خواب سحرگاه به ده روز ظاهر گردد و هر چند خواب به روز نزديکتر باشد تاثيرش زودتر و درستر باشد

امام صادق عليه السلام گويد :

اگر کسي به نيتي بخوابد و بخواهد که نيک و بد آن نيت را بداند اگر در خواب گوسفند يا بره يا اسب و يا مانند اينها بيند جمله نيک باشد و علامت آن است که مراد او حاصل شود و اگر در خواب مار و کژدم وسگ و موش بيند بد باشد و اگر ديد دري بسته از بهر وي باز شد و يا طعام شيرين يافت و از آن بخورد دليل که مراد وي حاصل شود

ونيز تعبير خوابها در اوقات مختلف گوناگون است مثلا اگر کسي در شب خواب بيند که بر فيل نشسته دليل که شغل بزرگي يابد ولي اگر اين خواب را در روز بيند دليل کند که زن را طلاق دهد و در فصول مختلف هم تعابير گوناگون است گويند مردي به ابن سيرين گفت به خواب ديدم که هفتاد برگ از درختي شمرده به من دادند ابن سيرين گفت هفتاد چوب بر تو زنند در همان هفته هفتاد چوب او را زدند و وقتي ديگر مرد همان خواب را ديد ابن سيرين گفت در اين سال هفتاد هزار درم به تو رسد مرد گفت همين خواب را پارسال ديدم گفتي هفتاد چوب بر تو زنند و حالا اينگونه تعبير مي کني گفت آن هنگام وقت خزان بود درختها خشک بودند و برگهاي درخت فرو ريخته بود و حالا بهار است و درختان روي به اقبال دارند و حکم همين است پس در آن سال هفتاد هزار درم سيم مرد را حاصل گرديد

جابر گويد:

درست ترين خوابها وقت شکفتن درختان و وقت رسيدن ميوه ها باشد

علامه مجلسي ( ره) گويد:

مردي نزد پدرم آمد هراسناک و با اندوه گفت: امشب خواب ديدم شيري سفيد که بر گردن خود ماري سياه داشت به من يورش آورد تا مرا بکشد.پدرم گفت: شايد ديشب کشک يا رب انار خوردي ؟گفت آري، گفت پس نترس اين دو خوراک آزار بخش اين خواب را نقش کردند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)