آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

از زندان آزاد شدن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ديديد از زندان آزاد شده‏ايد بدانيد كه غم و اندوه فراوانى در انتظار شما است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)