آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ر >

راه رفتن بر روی آب

 

محمد بن سيرين گويد: اگر بيندكه بر فراز آب همي رفت، چون آب دريا و رودخانه و آن چه بدين نمايد، دليل كند بر قوت ايمان و اعتقاد پاك وي،

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)