آدرس  آموزش تعبیر خواب >

موارد بیاد آوری خواب

 

حضرت صادق (ع) مي فرمايد:

اگر کسي خوابي ديده و فراموش کرده و معبر بخواهد خواب او را بداند راهش آن است که نامش را بپرسد و حروف نام او را بشمارد و جمع کند آنگاه نه نه طرح کند و باقيمانده را ملاحظه کند مثلا اگر نه مانده است شهر ها را در خواب ديده و بر فساد تعبير کند،

خداي متعال مي فرمايد: " و کان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض و لا يصلحون" و در آن شهر نه گروه بودند که در زمين فساد مي کردند و اصلاح نمي کردند. و اگر 8 مانده است سفر يا تزويج در خواب ديده است،

خداي متعال مي فرمايد: " ثماني حجج فان اتممت عشر افمن عندک- هشت سال و اگر دهسال تمام کردي به ميل خودت بستگي دارد"

و اگر هفت مانده است بر درندگان و سگان دلالت دارد،

خداي متعال مي فرمايد:" و يقولون سبعة و ثامنهم کلبهم – و مي گويد (ياران غار) هفت نفرند و هشتمين ايشان سگ ايشان است" ، و اگر گاو ها و قوچها در خواب ديده باشد، کلام خداي متعال است که: " سبع تقرات سمان يا کلهن سبع عجاف – هفت گاو فربه که آنها را هفت گاو لاغر مي خورند".

و اگر شش مانده است و بيننده خواب صالح و درستکار و با تقوي است دلالت بر آن دارد که فرشتگان و افراد صالح را در خواب ديده است و تعبيرش آن است که کارش درست مي شود و به سر انجام مي رسد،

خداي متعال مي فرمايد: " خلق السموات و الارض في ستة ايام ثم استوي علي العرش – آسمان ها و زمين را در شش روز بيافريد آنگاه بر عرشمستولي شد".

و اگر پنج مانده است در خواب اسب و اسلحه ديده است . و اگر چهار مانده است نيز اسب و اسلحه ديده است،

خداي متعال مي فرمايد: " في اربعة ايام سواء للسائلين – در چهار روز (آفرينش زمين و ارزاق آن را به پايان رساند) که يکسان است براي پرسندگان)

و اگر سه مانده است دلالت دارد بر آن که با کسي رازي بگويد،

خداي متعال مي فرمايد: " ما يکون من نجوي ثلثة الا هورا بعهم – هيچ سه نفري با هم راز نگويند مگر آنکه خداوند چهارمين ايشان است" و در جاي ديگر مي فرمايد: "ثلثة ايام الا رمزا – سه روز جز با اشاره سخن نگويي".

و اگر دو مانده است با کسي ملاقات مينمايد که براي دين و دنيايش سودمند است و از چيزي که مي ترسد ايمني مي يابد و به آنچه اميد دارد ميرسد.

و اگر يک مانده است دلالت دارد بر آنکه مردي بزرگوار يا پدشاهي بزرگ را در خواب ديده است،

خداي متعال مي فرمايد: " سبحانه هو الله الواحد القهار – منزه است او، اوست خداوند يکتاي مقتدر".

 

ابن سيرين مي گويد:

وقتي کسي خوابي ديده و فراموش کرده و معبر بخوهد خواب او را بداند راهش انست که به بيننده خواب بگويد دست بر اندام خود بگذار:

 

اگر دست بر سر گذاشت، معبر به قياس آن بگويد که در خواب کوه ديده است.

اگر بر چشم گذاشت، چشمه آب شور ديده است.

اگر بر بيني گذاشت، دامنه کوه ديده است.

اگر بر صورت خود گذاشت، چمن و سبزه زار ديده است.

اگر بر دهان گذاشت، چشمه آب شيزين ديده است.

اگر بر گوش گذاشت، غار و گودال کوه ديده است.

اگر بر ريش و سبيل دست گذاشت، گياهان و علفزار ديده است.

اگر بر گلو دست گذاشت، قنات و کاريز يا نقب و سوراخ ديده است.

اگر بر سينه و دل دست گذاشت، مسجد و معبد و مصلي و نمازگاه ديده است.

اگر بر شکم دست گذاشت، رودخانه آبي ديده است.

اگر بر ناف دست گذاشت، گودالي در زمين ديده است.

اگر بر عورت دست گذاشت، سکويي ديده است.

اگر بر دوش و شانه دست گذاشت، عمارتي بلند و يا ايواني را ديده است.

اگر بر مچ و ساعد خود دست گذاشت، درختان را ديده است.

اگر بر انگشتان خود دست گذاشت، درختان خرما را ديده است.

اگر بر پشت خود دست گذاشت، بيابانها را ديده است.

اگر بر پهلوي خود دست گذاشت، سرا و جايگاهي ديده است.

اگر بر مقعد دست گذاشت، مزبله در خواب ديده است.

اگر بر ران و کفل دست گذاشت، ستوني سبز يا درختي بزرگ مانند خرما و سرو و نظاير اينها ديده است.

اگر بر زانو دست گذاشت، درخت بي ثمر يا ستون و مانند آن ديده است. اگر بر کعب و قوزک پا دست گذاشت، پشته و گردنه کوچکي ديده است. و

بهمين ترتيب که ذکر شد  معبر مي تواند خواب کسي را که فراموش کرده است دريابد  وتعير آن را بگويد.

 

دانيال مي گويد:

فراموش کردن خواب از چهار چيز است:

1-      از بسياري گناه و معصيت

2-      از کارهاي گوناگون و مختلف

3-      از ضعف نيت و اعتقاد

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)