آدرس  حکایات >

دیدن آتش در خانه

 

یک شخصی خوابی دیده بود آمد به نزد ابن سیرین و گفت : خواب دیدم که در خانه من آتشی است. ابن سیرین گفت برو در خانه ات بگرد گنجی پیدا می کنی. آن شخص رفت و گشت و گنج را پیدا کرد.

مدتی گذشت یک بنده خدایی عین همین خواب را دید با عجله و خوشحالی خود را به ابن سیرین رسانید و گفت من چنین خوابی دیدم . ابن سیرین گفت بدو که خانه ات آتش گرفت . آن شخص با عجله برگشت دید درست است قسمتی از خانه آتش گرفته . او به زحمت آتش را خاموش کرد و مجددا به نزد ابن سیرین برگشت و سوال کرد چرا اینگونه تعبیر کردی چه فرقی خواب من با آن بنده خدا داشت؟

ابن سیرین گفت : آن شخص در زمستان خواب دیده بود و آتش در زمستان نعمت است ولی شما در تابستان آتش دیده بودی که زحمت است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)