آدرس  آموزش تعبیر خواب >

اوقات خواب دیدن

 

جدول زمان تعبير شدن خوابها بر حسب ساعت

 

ساعت 6-10 شب :

رؤيا نزديک مغرب درست نيست و تعبير ندارد، زيرا از پري شکم است تا يک سوم از شب هم بي تعبير است.

 

ساعت 10 شب تا 2 صبح:

در نيمه شب اگر خواب بين دچار امتلاء نباشد ، خواب از يک سال تا 50 سال تعبير مي شود.

 

ساعت 2 صبح تا 5/4 صبح

در يک سوم آخر شب خواب صحيح است و از 15 روز تا دو ماه و تا يک سال تعبير مي شود.

 

ساعت 5/4 صبح در سپيده دم

از يک هفته تا يک ماه تعبير مي شود.

 

ساعت 5/4تا 6 صبح پس از سپيده دم

از يک روز تا يک هفته تعبير مي شود.

 

ساعت 6 صبح

در بر آمدن خورشيد همان روز تعبير شود.

 

ساعت 10 صبح تا 15 روز و در هنگام اذان ظهر تا يکي 2 روز. تعبير مي شود.

 

جدول زمان تعبير شدن خوابها بر حسب روز هاي ماه شمسي:

 

در روايت ازسلمان فارسي (ره):

 

روز 6 ام ماه : بعد از يک يا دو روز تعبير مي شود.

 

روز 9 ام ماه : همان روز تعبيرش ظاهر مي شود.

 

روز 11 ام ماه شمسي : بعد از 20 روز.

 

روز 13 ام ماه : بعد از 9 روز تعبير مي شود.

 

در روز 14 ام ماه بعد از 26 روز.

 

در روز 15 ام ماه : بعد از 3 روز.

 

در روزهاي 28 ام، 29 ام و 30 ام ماه شمسي ، تعبيرش در همان روز پيدا مي شود.

 

خواب خوب و بد در ماه هاي قمري:

 

ماه ربيع الاول : برکت وشادي در خواب ها پيدا مي شود.

 

ماه ربيع الثاني: خواب خوب دير تعبير مي شود و خواب بد زود تعبير مي شود.

 

جمادي الاول خريدو فروش نکند.

 

جمادي دوم : خواب خوب دير تعبير مي شود.

 

ماه رجب : گشايش ابواب خير است- و خواب بد را به خوبي تعبير کن که خلاف ندارد.

 

ماه شعبان : رؤيا رشته هاي بسيار دارد و از آن خير بسيار بر آيد و خواب بد تعبير نمي شود.

 

رمضان : در هاي سختي و هرزگي بسته است و خواب خوب زود تعبير مي شود و خواب بد تعبير ندارد.

 

شوال : خواب بد و غم زود تعبير مي شود ، از آن بر حذر باش.

 

ذيقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

 

ذيحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگير که ماه مبارکي است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)